Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPONSOR EUROPE B.V. GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND
 
Inschrijfnummer K.v.K te Rotterdam onder nummer: 90734408
 
hierna te noemen: gebruiker

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Definities:

Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden (zijnde Sponsor Europe).
Klant: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf, club, vereniging, stichting, school, instelling of andere organisatie, groep of als individu op persoonlijke titel.
Product: het (s)teun fondswervingssyteem bestaand uit boekjes zoals omschreven op de website van gebruiker, waarmee een geld inzamelactie kan worden gehouden door klant.
  
Bestellen:
 • Klant kan zijn bestelling doorgeven middels het online bestelformulier welke te vinden is op www.steun.nl of www.steun.be, maar ook per email, post of telefoon.
 • Na ontvangst van de bestelling zal een digitale proefdruk worden opgemaakt en naar klant worden verzonden per email.
 • Klant dient hierop zijn goedkeuring of gewenste veranderingen kenbaar maken aan gebruiker per email.
 • Pas na ontvangst van de goedkeuring van klant is de bestelling definitief en zal de bestelling in productie worden genomen door gebruiker.
 • (s)teunboekjes worden op maat gemaakt voor de klant. De klant heeft specifieke informatie opgegegeven bij de bestelling die gedrukt wordt op de (s)teunboekjes. Derhalve vervalt de mogelijkheid de bestelling te annuleren zodra de klant schriftelijk zijn/haar goedkeuring heeft gegeven aan de proefdruk. Daarmee is vanaf dat moment het recht op herroeping van de bestelling komen te vervallen.
Garantie:
 • Retourgarantie: Klant kan tot maximaal 25% van zijn/haar laatste bestelling retour sturen, mits de producten ongebruikt zijn en de retour gestuurde producten binnen 2 maanden na factuurdatum zijn terug ontvangen door gebruiker. Gebruiker zal in dat geval het aankoopbedrag van de door klant geretourneerde boekjes - met inachtneming van de geleverde gratis boekjes, crediteren. 
 • Coupongarantie: Mocht klant ongebruikte boekjes over hebben die hij/zij wilt inzetten op een later tijdstip - en waarvan de vervaldatum van de coupons is verlopen, of binnen 2 maanden zal verlopen - dan stuurt gebruiker klant gratis nieuwe couponblokken m.u.v. €9,95 verzend- en administratiekosten. 
Levering:
 • Levering aan het opgegeven adres van klant.
 • Gebruiker streeft ernaar om de bestelling van klant binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en de goedkeuring van de proefdruk, te leveren. Daar wij afhankelijk zijn van onze toelevanciers kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.
 • Klant ontvangt een bevestiging van zijn/haar bestelling per email.
 • Op de dag van verzending ontvangt klant een email met een track & trace code zodat hij/zij de aflevering van zijn/haar bestelling zelf kan volgen.
 • Tevens ontvangt klant een digitaal factuur per email.
 • Verzending zal geschieden door een bekende post- of koerierdienst waaronder PostNL, bpost, DPD, UPS, FedEx, DHL, TNT.
 • Gebruiker rekent €9,95 (inclusief 21% BTW), €8,22 (exclusief BTW) per bestelling voor administratie- en verzendkosten.
Betaling:
 • Betaling dient te geschieden binnen 45 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven bankrekeningnummer.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van klant zijn de vorderingen van gebruiker op klant onmiddellijk opeisbaar. 
Incasso:
 • Indien klant in gebreke blijft is gebruiker gerechtigd de vordering aan te bieden bij een incassobureau ter afwikkeling en invordering van het openstaand bedrag.
 • Indien gebruiker het openstaande bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft ontvangen, zal gebruiker de vordering ter incasso overdagen aan een incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van klant. Deze incassokosten bedragen het maximale bedrag conform de wet maximering incassokosten.
 • Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.
 • Klant is over het openstaand bedrag en de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 Vrijwaringen:
 • Klant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door klant verstrekte materialen, gegevens, digitale bestanden, logo’s, afbeeldingen, enz. die bij de bestelling zijn op gegeven c.q. aangeleverd.
 • Indien klant aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Risico-overgang:
 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de bestelling zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.
Overmacht:
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat een bestelling door klant is geplaatst.
Geschillen:
 • De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 Toepasselijk recht:
 • Op elke overeenkomst tussen gebruiker en klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 Overige:
 • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van klant om vergunningen en andere noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot het legaal uitvoeren van, alsmede het gebruik van, de producten van gebruiker.
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:
 • Deze voorwaarden staan online op de websites van gebruiker: www.steun.nl en www.steun.be
Wijzigingen zullen opgenomen worden op de websites van gebruiker: www.steun.nl en www.steun.be

Bereken je opbrengst

Ja, ik wil fondsen werven!
Voorbeeld boekje Stichting00.jpg
Voorbeeld boekje Kerk00.jpg
Voorbeeld boekje Basic00.jpg
Voorbeeld boekje School00.jpg
Voorbeeld boekje Koor00.jpg
Voorbeeld boekje Basic00.jpg
Voorbeeld boekje Voetbal00.jpg
Voorbeeld boekje Scouting00.jpg

Gratis infopakket!

Vraag een informatiepakket aan.
Inclusief voorbeeld (s)teunboekje.

Ja, stuur mij een gratis infopakket!

Wat anderen vinden

"Onze (s)teunactie is voor 100% geslaagd. Alle 125 boekjes zijn vlot leeg gekrast. Fantastisch!"
A.Aarts / Atletiek en Trimvereniging Scorpio
"Ik vind het een super actie!! Brengt veel geld op en dat hebben we nodig! Mijn cijfer voor deze actie is een 9!"
Margo G. Schellingerhout / Interkerkelijk Koor Bodegraven
"De steunactie van ons gaat geweldig! De meeste jongens vinden het leuk om te doen en sommigen waren in een middag klaar."
T. Hermie / FC De Bilt
"De actie (s)teun is ons zeer goed bevallen. We zijn zeer tevreden met het resultaat en jullie fantastische service! Ga zo door!"
D. Egbertsen / Stichting EduCare
"Voor de tweede maal deze SUPER-aktie gevoerd. Hij is leuk en spreekt mensen aan."
H Biermans / Stichting Bantu Anak Anak
"Wij hebben de (s)teunactie als een heel positief iets gezien. Iedereen vond het heel duidelijk en simpel."
Carol Bosland / Avant Courir Winter Guard
"In korte tijd met weinig middelen een flink bedrag aan sponsorgeld bij elkaar gekregen met de actie (s)teun. TOP!!"
A. Kits / Chr. Muziekvereniging Harmonie, Leek
"Wij hebben met plezier gewerkt met de steunboekjes. Totale opbrengst 2.800 euro!"
H. Karsmakers / Harmonie Juliana, Waalre
"Het is een mooie, eenvoudige en snelle manier om extra geld binnen te halen voor je vereniging."
Walther van Berkel / Geeracker Goirle
"De steunactie is uitermate goed ontvangen met het gewenste resultaat"
Sjaak van Dongen / DIEREN4U
"top snel binnen en je haalt er leuk geld mee binnen"
Bianca Bleijenberg / Bleijenberg's Caballitos
"Uitstekende ervaring, leuk project!"
Harold Robles / Stichting Vrienden van de Health Promoters
"Meer dan geweldig!!"
Peter Overduin / Inspire2liveMusic
"Leuke actie die snel voor een positief resultaat zorgt. Top!"
Natasja Bekker-Kivit / HV Sittardia
"Een eenvoudige manier om geld in te zamelen."
Middelbare school Prakticon
"Prima en laagdrempelige actie waarbij je niet te veel vraagt van mensen. Erg simpel om geld voor goede doelen mee binnen te halen."
Kasper Olimulder / SamenLoop voor Hoop
"Het systeem werkt fantastisch! "
Denise Heintjes / Run For Kika Marathon
"Eenvoudige en snelle manier om een sponsor actie op te zetten. Kleine bedragen dus ook lage drempel om in te zetten."
Boudewijn Arends / Alcipel mo17-1
"Mooie investering met een gegarandeerde winst. Ook het bedrukken na overleg schitterend van kwaliteit."
Dansstudio KP - Spijkenisse
"Het was een geweldige ervaring. de mensen om mijn heen vonden het erg leuk om meer vakjes te krassen."
Naomi Bottenheft / Dream4Kids
"Het was een geweldige ervaring. de mensen om mijn heen vonden het erg leuk om meer vakjes te krassen."
Naomi Bottenheft / Dream4Kids

Lopende acties