Bestellen

Vul onderstaand formulier in en klik onderaan op bestellen. U ontvangt altijd eerst een proefdruk van het ontwerp van uw eigen (s)teunboekje per email. U kunt dan nog wijzigingen doorgeven. De bestelling is pas definitief als wij uw akkoord op de proefdruk hebben ontvangen.

Na ontvangst van uw akkoord op de proefdruk wordt uw bestelling binnen 5 dagen geleverd. U heeft een betaaltermijn van 45 dagen en ontvangt een factuur bij uw bestelling.

Herbestelling? U hoeft dan het formulier niet opnieuw in te vullen. Wij hebben uw gegevens en de reeds goedgekeurde proefdruk al in ons bestand. Stuur in dit geval een email naar info@steun.nl met het gewenste aantal (s)teunboekjes.

Minimum bestelhoeveelheid: 8 + 2 gratis = 10 boekjes.
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Bestelformulier:

Bestellen op naam van
Contactgegevens
Geslacht
--

Als u uw postcode en huisnummer heeft ingevoerd, wordt het adres automatisch opgezocht en aangevuld.

Bijvoorbeeld A of II.
 
Afleveradres
Geslacht
Bijvoorbeeld A of II. Alleen invullen indien van toepassing
 
Tekst en afbeeldingen/logos op uw (s)teunboekjes
De naam van uw organisatie, of een andere tekst, is verplicht voor op de voorkant van het boekje. De overige elementen zijn vrij te bepalen. Wij raden u aan om een eigen logo en/of foto te gebruiken..
De naam van uw organisatie, of een andere tekst, is verplicht voor op de voorkant van het boekje. De overige elementen zijn vrij te bepalen. Wij raden u aan om een eigen logo en/of foto te gebruiken. Herkenning schept vertrouwen!

 • U kunt ervoor kiezen om de afbeelding voor de voorkant te herhalen op de binnenkant van het boekje maar u kunt ook een andere afbeelding kiezen voor de binnenkant. Bijvoorbeeld een logo op de voorkant en een foto op de binnenkant.
 • Ook de vermelding van een actietekst en een website adres en/of facebook pagina (of andere tekst) is raadzaam maar niet verplicht.
 • Wees kort en bondig met teksten. Minder leestekens betekent een grotere (en duidelijker) tekst. Donateurs willen in een oogopslag duidelijk zien wie collecteert en voor welk doel.
 • Een website of facebook adres (of andere tekst) kan op de voorkant, op de binnenkant of op beide kanten worden afgebeeld en komt te staan onder uw logo of foto in het witte kader. Niet verplicht!
 • Indien u geen logo en/of afbeelding kiest zal daarvoor in de plaats het (s)teun logo (roze spaarvarkentje) worden afgebeeld.
 • Wilt u meerdere foto's per frame? Stuur deze met aanwijzingen naar info@steun.nl 
 • Wilt u een collage maken van meerdere foto's? Wij raden www.collage.nl aan om deze makkelijk te maken. Of stuur ze naar ons en wij maken een collage voor u. 
 • Wij kunnen uit de voeten met de meeste gangbare afbeeldingsformaten (.jpg, .pdf, .eps, enz.).
 • Wij raden aan hoge resolutie afbeeldingen te gebruiken voor een goede drukkwaliteit. Klik hier voor uitleg over resolutie.
 • U ontvangt altijd een proefdruk ter goedkeuring. Wijzigingen zijn altijd mogelijk totdat u uw akkoord heeft gegeven!
 • Indien u liever alles per email wilt opsturen kan dat naar info@steun.nl
 • Speciale verzoeken m.b.t. uw ontwerp? Geen probleem! Plaats uw opmerkingen in het veld onderaan dit formulier of stuur uw verzoek naar info@steun.nl. Samen maken wij er een mooi ontwerp van!
Afbeelding binnenkant
Positie website deselecteren
Positie Facebook deselecteren
Bestelling
inclusief gratis boekjes
Aantal boekjes te betalen:  0
Gratis (s)teunboekjes:  0
Totale aantal boekjes:  0
Totaal geworven fondsen:  0
Kosten:  0
Totale netto opbrengst:  0

Verzend- en administratiekosten per bestelling: € 9,95 inclusief BTW

Op uw bestelling zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPONSOR EUROPE GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND
 
Inschrijfnummer K.v.K te Rotterdam onder nummer: 59820748
 
hierna te noemen: gebruiker

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Definities:

Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden (zijnde Sponsor Europe).
Klant: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf, club, vereniging, stichting, school, instelling of andere organisatie, groep of als individu op persoonlijke titel.
Product: het (s)teun fondswervingssyteem bestaand uit boekjes zoals omschreven op de website van gebruiker, waarmee een geld inzamelactie kan worden gehouden door klant.
  
Bestellen:
 • Klant kan zijn bestelling doorgeven middels het online bestelformulier welke te vinden is op www.steun.nl of www.steun.be, maar ook per email, post of telefoon.
 • Na ontvangst van de bestelling zal een digitale proefdruk worden opgemaakt en naar klant worden verzonden per email.
 • Klant dient hierop zijn goedkeuring of gewenste veranderingen kenbaar maken aan gebruiker per email.
 • Pas na ontvangst van de goedkeuring van klant is de bestelling definitief en zal de bestelling in productie worden genomen door gebruiker.
 • (s)teunboekjes worden op maat gemaakt voor de klant. De klant heeft specifieke informatie opgegegeven bij de bestelling die gedrukt wordt op de (s)teunboekjes. Derhalve vervalt de mogelijkheid de bestelling te annuleren zodra de klant schriftelijk zijn/haar goedkeuring heeft gegeven aan de proefdruk. Daarmee is vanaf dat moment het recht op herroeping van de bestelling komen te vervallen.
Garantie:
 • Retourgarantie: Klant kan tot maximaal 50% van zijn/haar laatste bestelling retour sturen, mits de producten ongebruikt zijn en de retour gestuurde producten binnen 2 maanden na factuurdatum zijn terug ontvangen door gebruiker. Gebruiker zal in dat geval het aankoopbedrag van de door klant geretourneerde boekjes - met inachtneming van de geleverde gratis boekjes, crediteren. 
 • Coupongarantie: Mocht klant ongebruikte boekjes over hebben die hij/zij wilt inzetten op een later tijdstip - en waarvan de vervaldatum van de coupons is verlopen, of binnen 2 maanden zal verlopen - dan stuurt gebruiker klant gratis nieuwe couponblokken m.u.v. €9,95 verzend- en administratiekosten. 
Levering:
 • Levering aan het opgegeven adres van klant.
 • Gebruiker streeft ernaar om de bestelling van klant binnen 5 dagen (Nederland) of 7 dagen (België) na ontvangst van de bestelling en de goedkeuring van de proefdruk, te leveren.
 • Klant ontvangt een bevestiging van zijn/haar bestelling per email.
 • Op de dag van verzending ontvangt klant een email met een track & trace code zodat hij/zij de aflevering van zijn/haar bestelling zelf kan volgen.
 • Tevens ontvangt klant een digitaal factuur per email.
 • Verzending zal geschieden door een bekende post- of koerierdienst waaronder PostNL, bpost, DPD, UPS, FedEx, DHL, TNT.
 • Gebruiker rekent €9,95 (inclusief 21% BTW), €8,22 (exclusief BTW) per bestelling voor administratie- en verzendkosten.
Betaling:
 • Betaling dient te geschieden binnen 45 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven bankrekeningnummer.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van klant zijn de vorderingen van gebruiker op klant onmiddellijk opeisbaar. 
Incasso:
 • Indien klant in gebreke blijft is gebruiker gerechtigd de vordering aan te bieden bij een incassobureau ter afwikkeling en invordering van het openstaand bedrag.
 • Indien gebruiker het openstaande bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft ontvangen, zal gebruiker de vordering ter incasso overdagen aan een incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van klant. Deze incassokosten bedragen het maximale bedrag conform de wet maximering incassokosten.
 • Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van klant.
 • Klant is over het openstaand bedrag en de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 Vrijwaringen:
 • Klant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door klant verstrekte materialen, gegevens, digitale bestanden, logo’s, afbeeldingen, enz. die bij de bestelling zijn op gegeven c.q. aangeleverd.
 • Indien klant aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Risico-overgang:
 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de bestelling zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van klant of van een door klant aan te wijzen derden worden gebracht.
Overmacht:
 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 • Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat een bestelling door klant is geplaatst.
Geschillen:
 • De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 Toepasselijk recht:
 • Op elke overeenkomst tussen gebruiker en klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 Overige:
 • Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van klant om vergunningen en andere noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot het legaal uitvoeren van, alsmede het gebruik van, de producten van gebruiker.
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:
 • Deze voorwaarden staan online op de websites van gebruiker; www.steun.nl en www.steun.be
Wijzigingen zullen opgenomen worden op de websites van gebruiker; www.steun.nl en www.steun.be

Deze algemene voorwaarden zijn hier als PDF te downloaden.


U ontvangt eerst een proefdruk